Yeşil Yakalılar Geliyor !

yeşil yakalılar geliyor İş hayatında yönetici kadroları için beyaz yaka, işçi kadroları için mavi yaka ibareleri kullanılmaktadır. Doğayı koruma, yenilenebilir enerji ve yeşil ekonomi konularında çalışacakları kapsayan yeşil yakalılılar diye yeni bir kavram gelmiştir ve dünyada yeni bir sektör oluşturmuştur.

Ülkemizdeki tüm meslekleri standart hale getirmek için MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU meslek standartlarını oluşturmaktadır.

İş dünyası, işçi gereksinimleri ve mesleki talepler, yeşil ekonomi faaliyetlerini ve teknolojilere etkisini hızla değiştirmektedir. Yeşil ekonomi adında yeni bir tanım gelmekte ve bu konuda dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli araştırmalar yapılmaktadır.

Araştırma sonuçları yeşil ekonomi ile ilgili sektörler, yeşile artan taleple yeni meslekler, yeşili destekleyen gelişmiş beceriler, meslek tanımlamarına yenilerini eklemekte ve var olanlara da değişiklikler getirmektedir. Bununla birlikte yeşil ekonomi faaliyetleri ve teknolojileri farklı meslekler üzerinde de farklı etkileri olabilecektir.

Genel mesleki kategorileri, yeşil ekonomi faaliyetleri ve mesleki performans ile teknolojileri dikkate aldığımızda yeşil ekonomi mesleklerini 3 kategoriye ayırabiliriz.

1.Yeşil Ekonomiye Artan Taleple Mevcut Meslekler
Yeşil ekonomi faaliyetleri ve teknolojilerin etkisi, mevcut mesleklerin faaliyetlerini daha etkin sürdürebilmeleri için istihdam talebinde bir artışı işaret etmektedir. Ancak, bu etki iş ve işçi gereksinimlerini önemli değişiklikler gerektirmeyecek, yapılan çalışmalar bağlamında değişiklikler olabilecektir.

2.Yeşil ekonomi ile Gelişmiş Beceriler
Yeşil ekonomi faaliyetleri ile gelecek değişim sürecinde, devam eden iş ve işçi gereksinimleri, kullanılacak yeni teknolojiler yalnızca sonuçları etkileyecektir. Bu kategoride faaliyetin temel amaçları aynı kalacak, ancak görevler, bilgi, beceri, ve buna bağlı tanımlar değişikliğe uğrayarak istihdam talebinde artışa neden olabilecektir.

3.Yeşil ekonomi ile Yeni ve Gelişmekte Olan Meslekler
Yeşil ekonomi alanına konu olacak ve teknolojilerin etkisi ile yeni faaliyet alanları oluşturacak mesleklerdir. İhtiyaçlar doğrultusunda faaliyetleri yerine getirebilmek için benzersiz isimde yeni meslekler doğacak ve gelişecektir.

Yeşil Ekonomi ile ilgili Başlıca Sektörler
Yeşil ekonomi çalışma faaliyetleri geniş bir spektrumu kapsar. Verimli ve etkili bir şekilde yeşil teknolojinin potansiyel mesleki etkilerini belirlemek, işyeri faaliyetlerini farklı bir yeşil ekonomi sektörleri altında kategorize etmek doğru olacaktır. Aşağıda başlıca yeşil ekonomi sektörleri yer almaktadır.

• Yenilenebilir Enerji Üretimi
• Taşıma
• Enerji Verimliliği
• Yeşil Bina
• Enerji Ticareti
• Enerji ve Karbon Salınımı
• Araştırma, Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri
• Çevre Koruma
• Tarım ve Ormancılık
• Üretim
• Geri Dönüşüm ve Atık Azaltma
• Resmi Kurumlar

Yeşil Ekonomi Sektörleri
Geçen sayı yeşil ekomomi mesleklerden ve hangi gruplar altında yer alacağına yer vermiştik. Bu sayımızda yeşil ekonomi sektörleri ve meslekleri ile devam ediyor olacağız.
Yeşil ekonomi çalışma alanları geniş bir alanı kapsamaktadır. Başlıca yeşil ekonomi sektörlerini ve kapsamlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebiliriz.

Yenilenebilir Enerji Üretimi
Bu sektör, güneş gibi enerji kaynakları, rüzgar, jeotermal ve biyokütle geliştirilmesi ve kullanılmasıyla ilgili faaliyetleri kapsar. Önemli yeşil teknolojik değişiklikler (örneğin, petrol, kömür, gaz, ve nükleer) uygulanan enerji, geleneksel olmayan yenilenebilir kaynaklardan içerir.

Taşıma
Bu sektör, artan verimlilik ve / veya çeşitli kamyon dahil olmak üzere, ulaşım şekilleri, toplu taşıma ve demiryolu ile nakliye gibi taşıma sektörünün çevre üzerindeki etkisini azaltma ile ilgili faaliyetleri kapsar.

Enerji Verimliliği
Bu sektör, enerji verimliliği ile ilgili faaliyetlerin inşaası, enerji talebine yanıtların daha etkin hale getirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ile ilgili faaliyetleri kapsar.

Yeşil Bina
Bu sektör, yeni yeşil binalar, konut ve ticari binaların güçlendirme ve yüklemeden diğer yeşil inşaat teknolojisi inşa ile ilgili faaliyetleri kapsar.

Enerji Ticareti
Bu sektör, ekonomik bir mal olarak enerji alış ve satış ile ilgili finansal hizmetlerin yanı sıra, karbon ticareti projeleri kapsamaktadır.

Enerji ve Karbon Salınımı
Bu sektör, enerji ve / veya karbon emisyonlarının yanı sıra, entegre gazlaştırma kombine çevrim (IGCC) tekniği kullanarak enerji santralleri ile ilgili teknolojileri yakalama ve depolama ile ilgili faaliyetleri kapsar.

Araştırma, Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu sektör, enerji danışmanlık, araştırma ve diğer ilgili iş hizmetleri gibi faaliyetleri içeren yeşil ekonomi "dolaylı iş" kapsar.

Çevre Koruma
Bu sektör, çevresel iyileştirme, iklim değişikliğine uyum ve hava kalitesinin sağlanması veya artırılması ile ilgili faaliyetleri kapsar.

Tarım ve Ormancılık
Bu sektör, doğal kaynaklar, su ürünleri yetiştiriciliği, verimli arazi yönetimi ya da tarım ile ilgili faaliyetleri kapsar.

Üretim
Bu sektör, endüstriyel üretim yeşil teknolojisinin yanı sıra enerji verimli üretim süreçleri ile ilgili faaliyetleri kapsar.

Geri Dönüşüm ve Atık Azaltma
Bu sektör, katı atık ve atık su yönetimi, arıtma, ve azaltma yanı sıra, geri dönüşümlü malzemeden işleme ile ilgili faaliyetleri kapsar.

Kamu ve Resmi Kurumlar
Kamu ve Resmi kurumlar tarafından korunması ve kirliliğin önlenmesi, yönetmelik uygulama ve politika analizi ve savunma ile ilgili faaliyetleri kapsar.

Yeşil Ekonomi Meslekleri
Sektörlere göre önemli olduğunu düşündüğüm başlıca meslekler:

Yenilenebilir Enerji Üretimi
• Biyoyakıt İşleme Teknisyeni
• Jeolojik Örnek Testi Teknisyeni
• Jeotermal Teknisyeni
• Güneş Enerjisi Mühendisi
• Rüzgar Enerjisi Mühendisi

Enerji Verimliliği
• Enerji Mühendisi
• Isıtma ve Klima Mekaniği Teknisyeni
• İzolasyon İşçisi

Enerji Ticareti
• Enerji Brokerları
• Yatırım Uzmanları

Çevre Koruma
• İklim Değişikliği Analisti
• Çevre Ekonomisti
• Endüstriyel Ekolojist
• Doğa Bilimleri Yöneticisi

Tarım ve Ormancılık
• Tarımsal Müfettiş
• Çiftlik Ürünleri için Alıcı ve Satınalma Ajanı
• Hassas Tarım Teknisyenleri

Üretim
• Biyokimyasal Mühendisi
• Ticari ve Endüstriyel Tasarımcısı
• Lojistik Analist
• Mekatronik Mühendisi
• Nanosistem Mühendisi
• Robotik Mühendisi

Geri Dönüşüm ve Atık Azaltma
• Tehlikeli Maddeler Kaldırma İşçisi
• Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım İşçisi
• Geri Dönüşüm Koordinatörü
• Çöp ve Geri Dönüşümlü Malzeme Toplayıcısı

Kamu ve Resmi Kurumlar
• Tarımsal Müfettiş
• Hakemler, Aracılar ve Uzlaştırıcı
• Enerji Denetçisi
• Ruhsatlandırma Müdürü
• Doğa ve çevre koruma uzmanı
• Sürdürülebilirlik Uzmanı
• Ulaşım Planlayıcısı

Yeşil ekonomi ile ilgili yeni iş alanları ve meslekler gelecekte bizi neler bekliyor sorusu için ipuçları veriyor. Atalarımızın dediği gibi “erken kalkan erken yol alır”. Şimdiden hazırlık yapma zamanı olduğunu düşünüyorum.

Sevgi ile kalın ...

Kadri DEMİR
kadri.demir@poldy.com.tr